تومور گلوموس چیست؟

تومورهای گلوموس یا پاراگانگلیوما، تومورهای بافت نرم با رشد آهسته‌ ای هستند که در سلول‌ های گلوموس در قاعده جمجمه سر…